Mokyklos vizija ir misija

Vizija

    mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė bus aktyvi švietimo sistemos kaitos dalyvė su darniai dirbančiomis savivaldos institucijomis, savo veiklą grindžianti demokratiškais principais, kurianti šiltą ir saugų mikroklimatą, padedanti ugdytiniams suvokti šalies praeitį ir dabartį, puoselėjanti etninę kultūrą, rengianti asmenį šiuolaikiniam besikeičiančiam gyvenimui, siekianti efektyvių ugdymo rezultatų.

Misija

   siekti profesionaliai įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, racionaliai panaudojant turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius.